Fantas reklāmas „PAPILDINĀTA REALITĀTE”

1.     ORGANIZĒTĀJS

Fantas reklāmas akciju „Papildināta realitāte” (turpmāk tekstā — „Akcija”) organizē SIA „Coca-Cola HBc Latvija“, komercreģistra numurs: 40003108882, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 40, Rīga, LV-1021, Latvija; tālruņa numurs 8 800 02653 (turpmāk tekstā – „Organizētājs”). Šo Akciju realizē saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā – „Noteikumi”). Organizētājam ir tiesības grozīt vai mainīt Noteikumus, ievērojot no piemērojamiem tiesību aktiem izrietošās prasības.

 

2.     PRECES, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM TIEK ORGANIZĒTA AKCIJA

Akcija tiek organizēta attiecībā uz šādām precēm:

Dzērieni Fanta Orange 500 ml, 1 l, 1,5 l un 2 l plastmasas pudelēs, ar attiecīgu reklāmas uzlīmi (turpmāk tekstā ‑ „Akcijas produkts”), kas iegādāti Latvijas teritorijā.

Uz reklāmas produktu etiķetēm ir teksts „LAIMĒ KATRU DIENU!” un Shazam kods, kas ir jāskenē, lai piedalītos reklāmas akcijā.

Organizētājs Akcijai piedāvās 52 produktus.

 

3.     TIESĪBAS PIEDALĪTIES

Akcijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un ir vecākas par 12 gadiem (nepilngadīgie, kuri ir vecāki par 12 gadiem, var piedalīties un iegūt balvas tikai vecāku klātbūtnē), izņemot Organizētāja, Akciju apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu organizāciju darbiniekus, kuri tieši vai netieši strādā Organizētāja labā saistībā ar Akcijas apkalpošanu, kā arī šādu personu tuvākos radiniekus.

 

4.     AKCIJAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

Akcijas „Papildināta realitāte” darbības termiņš ir: 2018. gada 4. aprīlis – 2018. gada 25. maijs.

Akcijas preces tiks pārdotas līdz 2018. gada 25. maijam vai tikmēr, kamēr tās ir pieejamas (ja Akcijas preces beidzas līdz 2018. gada 25. maijam).

Akcijas preces var būt pieejamas arī pēc akcijas, bet tas nedos tiesības piedalīties Akcijā.

Balvas tiks izlozētas katru dienu no 2018. gada 4. aprīļa līdz 2018. gada 25. maijam.

Akcijas kodu var reģistrēt līdz 2018. gada 25. maijam, plkst. 23:59:59.

Balvas var saņemt līdz 2018. gada 25. maijam.

 

5.     AKCIJAS TERITORIJA

Akciju organizē un veic Latvijas teritorijā.

 

6.     NOTEIKUMI PAR LĪDZDALĪBU AKCIJĀ

a)     Lai piedalītos Akcijā, tās dalībniekam ir jāskenē Shazam kods uz Akcijas preces un jāreģistrē ikdienas akcijas kods Fanta Papildinātas realitātes tālruņa lietojumprogrammā.

b)    Akcijas kodi tiek koplietoti lokālajās Fanta Instagram un Facebook lapās, kā arī izmantojot sociālo mediju ietekmēšanas struktūras. 

c)     Katru dienu tiek koplietots jauns ikdienas kods, lai varētu piedalīties Akcijā, un nebūs derīgi iepriekšējie kodi.

d)    Lai varētu saņemt balvu, laimētājiem jāreģistrē sava kontaktinformācija Papildinātas realitātes tālruņa lietojumprogrammā.

 

7.     BALVAS

Akcijas balvu fonda kopējā vērtība ir EUR 650.

Akcijā ir šādas balvas:

a)     Virtuālās realitātes spēļu zāles dāvanu karte.
Dāvanu kartes būs derīgas 1 gadu pēc izdošanas.
Vienas dāvanu kartes vērtība ir EUR 10.

b)    Fanta Orange dzērienu 26 kastes. Vienā kastē ir 24 bundžiņas, kuru tilpums ir 330 ml.
Vienas kastes vērtība ir EUR 15.

(turpmāk tekstā kopā ‑ “Balvas”).

 

8.     BALVU PIEŠĶIRŠANAS UN IZSNIEGŠANAS PRINCIPI

Lai piedalītos Akcijā, dalībniekam ir jāskenē Shazam logotips uz reklāmas akcijas pudeles un jāreģistrē konkrētās kods Fantas Papildinātas realitātes tālruņa lietojumprogrammā.

Reģistrācijas procesa laikā Dalībniekam vajadzēs aizpildīt veidlapu, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, adresi un konkrētās dienas Reklāmas kodu.

Reģistrējoties dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās precizitāti un sastādīšanas kļūdām, ievadot informāciju.

Reklāmas kodu var ievadīt reģistrācijai tikai vienu reizi dienā katram unikālam lietotājam.

Katru dienu, sākot no 2018. gada 4. aprīļa līdz 2018. gada 25. maijam (ieskaitot), tiks izlozēts 1 laimētājs dienā. Nākošajā dienā nejauši izvēlētā laikā tiks izlozēts nākošais laimētājs, izmantojot izlozes sistēmas/programmatūras automatizētu funkcionalitāti,

Katru dienu tiks izlozēta:

a)     viena Virtuālās realitātes spēļu zāles dāvanu karte EUR 10 vērtībā.

VAI

b)    viena kaste ar Fanta Orange 330 ml bundžiņām.

Balvas tiks mainītas katru otro dienu. Viens dalībnieks (viens tālruņa numurs) maksimāli var laimēt tikai 4 reizes visā Akcijas norises laikā.

Katram(-ai) uzvarētājam(-ai) par laimestu tiks automātiski paziņots ar e-pasta ziņojumu uz e-pastu, kuru viņš/viņa iesniedza koda reģistrācijas procesa laikā.

Pilnīgs saraksts ar laimētāju vārdiem un uzvārdiem tiks publicēts katru dienu, sākot no 5. aprīļa, Fanta oficiālajā mājas lapā: www.fanta.lv. Par tiem, kuri laimējuši nedēļas nogalē, tiks paziņots nākošajā pirmdienā.

Balvas tiks saņemtas, nosūtot ar parasto pasta sūtījumu atbilstoši adresei, kuru laimētājs norādīja, reģistrējot kodu.

Reģistrējot savu līdzdalību Akcijā, dalībnieks piekrīt to personas datu apstrādei, kurus dalībnieks ir iesniedzis Organizētājam nolūkā publicēt laimētāju vārdus un uzvārdus un organizēt Akciju (piemēram, lai sazinātos ar laimētājiem, organizētu balvu piegādi, izskatītu sūdzības u.c.). Dalībniekiem ir datu subjektu tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Ja kaut kāda iemesla dēļ laimētājs nav saņēmis paziņojumu pa e-pastu ar unikālu hipersaiti vai nav saņēmis Balvu, tad laimētājam jāsazinās ar Organizatora atbalsta dienestu 21 dienas laikā pēc laimētāju vārdu publicēšanas vietējās Fanta oficiālajās tīmekļa vietnēs, zvanot pa tālruni 800 02653.

 

9.     ORGANIZĒTĀJA ATBILDĪBA

Jebkuras drukas kļūdas, Akcijas preces, tostarp Reklāmas uzlīmes pārkāpuma gadījumā nekādu atbildību neuzņemas nedz sabiedrība „The Coca-Cola Company”, nedz Organizētājs, nedz arī to attiecīgie pārstāvji un aģentūras. Visus ar iesaistīšanos Akcijā un Balvu iegūšanu saistītos izdevumus sedz vienīgi dalībnieki un Organizētājs tos neatlīdzina, ja vien šajos Noteikumos nav norādīts citādi. Organizētājs un sabiedrība „The Coca-Cola Company” neuzņemas atbildību par kādas no Balvām nepiegādāšanu vai nepiešķiršanu tādēļ, ka laimētājs norādījis nepareizu adresi vai nav varējis pieņemt kurjeru.

 

10.  SŪDZĪBU PROCEDŪRA

Jebkuras un visas ar Akciju saistītās sūdzības (it īpaši tās, kas attiecas uz Balvu piešķiršanas veidu), dalībnieki iesniedz rakstveidā Organizētājam līdz 2018. gada 15. jūnijam (datums uz pasta zīmoga ir izšķirošais un datēts, vēlākais, ar 2018. gada 15. jūniju) uz šādu adresi: Ulbrokas iela 40, Rīga, LV-1021, Latvija.

Rakstveida sūdzībā jāietver dalībnieka vārds, uzvārds, detalizēta adrese un tālruņa numurs (ja piemērojams), kā arī sūdzības detalizēts apraksts un pamatojums. Netiek izskatītas sūdzības, kuras iesniegtas pēc iepriekš noteiktā termiņa beigām.

Organizētājs izskata sūdzības 14 dienu laikā pēc saņemšanas datuma. Sūdzības izskata komisija trīs cilvēku sastāvā, kurus norīko Organizētājs (turpmāk tekstā ‑ “Komisija”). Komisija izskata dalībnieku iesniegtās sūdzības, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un attiecīgajiem tiesību aktiem.

Komisijas lēmums attiecībā uz dalībnieka iesniegto sūdzību ir galīgs un saistošs. Komisijas lēmums var attiekties uz Noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav atrunāti Noteikumos.

Organizētājs paziņo attiecīgajiem dalībniekiem par Komisijas lēmumu pa pastu ar ierakstītām vēstulēm. Turklāt Organizētājam ir tiesības paziņot dalībniekiem par Komisijas lēmumu pa tālruni.

 

11.  DAŽĀDI

Par reklāmas materiālu pieejamā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

Laimētājiem Organizētājs nesedz ar balvu saņemšanu saistītus papildu izdevumus, kas nav minēti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumus vai izdevumus par telefona zvaniem.

Visos jautājumos, kuri nav regulēti šajos Noteikumos, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesību aktu normas. Visos jautājumos, uz kuriem neattiecas šie Noteikumi, Organizētājs var pieņemt vienpusēju lēmumu, pamatojoties uz tiesību aktiem un šiem Noteikumiem.

Piedaloties šajā Akcijā, dalībnieki vienojas ievērot un izpildīt šos Noteikumus un Organizētāja lēmumus, kas ir galīgi visos ar Akciju saistītajos jautājumos. Balva tiks piešķirta tikai tad, ja dalībnieki ievēros šos Noteikumus.

Ja vien Noteikumos nav aprakstīts citādi, tad Balvas nevar apmainīt pret naudu vai citiem priekšmetiem. Neizmantotās vai neiegūtās Balvas netiks kompensētas.

Organizētājam ir tiesības vienpusēji atcelt Akciju jebkurā posmā, sniedzot paziņojumu atbilstoši aprakstam šo Noteikumu 1. punktā, ja notiek šo Noteikumu būtisks pārkāpums vai ļaunprātīga izmantošana vai iestājas nepārvaramas varas apstākļi.

Dalībnieki var saņemt plašāku informāciju par Akciju, zvanot pa tālruni 800 02653 vai apmeklējot tīmekļa vietni: www.fanta.lv. Šo Noteikumu pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.fanta.lv.

Šos Noteikumus ir apstiprinājusi SIA „Coca-Cola HBC Latvija“ valde.