Noteikumi Coca-Cola kāzu kampaņai

1. ORGANIZATORS

Šo Coca-Cola kāzu kampaņu (turpmāk tekstā “Kampaņa”) organizē Coca-Cola Balti Jookide AS, reģistrācijas Nr.: 10347265, kuras reģistrētā adrese ir Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija, tālruņa numurs ir +372 5076713 (turpmāk tekstā “Organizators”). Kampaņa noritēs saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā “Noteikumi”). Organizators patur tiesības grozīt vai mainīt šos Noteikumus saskaņā ar prasībām, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem.

 

2. KAMPAŅAS ILGUMS

Kampaņas laiks: no 2019. gada 13. maija līdz 2019. gada 6. jūnijam.

Visi, kas līdz 2019. gada 6. jūnija plkst.23:59:59 pievienos komentāru Coca-Cola Facebook lapā zem Kampaņas ieraksta , piedalīsies Kampaņā.

Balvu ieguvēji pēc nejaušības principa tiks izlozēti 2019. gada 7. jūnijā plkst.12.00.

 

3. TIESĪBAS PIEDALĪTIES

Kampaņā drīkst piedalīties ikviena fiziska persona, kura ir vecāka par 12 gadiem. Izņēmums ir Organizatora darbinieki un citas personas, kuras tieši vai netieši nodarbina Organizators saistībā ar šo Kampaņu, to skaitā arī šo personu tuvākie ģimenes locekļi.

 

4. KAMPAŅAS TERITORIJA

Kampaņa tiek organizēta un tiek veikta Latvijas teritorijā.

 

5. NOTEIKUMI DALĪBAI KAMPAŅĀ

Balvu izlozē piedalīsies visi, kuri plāno kāzas 2019. gadā, un pie Kampaņas ieraksta ir atzīmējuši sevi vai viņus ir atzīmējis kāds cits.

 

Zem ieraksta ir jābūt norādītai šādai informācijai:

- Cilvēka, kurš plāno kāzas, vārds (vismaz viena cilvēka vārds);

- Datums, kad notiks plānotās kāzas.

 

6. BALVAS

Kampaņas noslēgumā tiks paziņoti trīs uzvarētāji.

Katrs uzvarētājs iegūs, lielākais, 150 Coca-Cola Regular stikla pudeles (250 ml katra), uz kurām tiks īpaši norādīts viens uzvarētāja izvēlēts vārds. Uzvarētājs personīgi tiks informēts par balvu, un ar viņu tiks saskaņots, kurš vārds tiks drukāts uz dzēriena etiķetēm.

Pēc vārdu saraksta saņemšanas no uzvarētāja balvas nogādāšana uzvarētājam notiks 14 dienu laikā. Coca-cola sedz laimesta piegādes izmaksas uzvarētājam.

 

7. BALVU IZSNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Balvu nogāde tiks saskaņota ar uzvarētāju. Balvas tiks piegādātas tikai Latvijas teritorijā.

 

8. SŪDZĪBAS

Jebkura un visas sūdzības saistībā ar šo Kampaņu ir iesniedzamas Organizatoram līdz 2019. gada 6. septembrim (pasta zīmogs) rakstiskā formātā, adresējot to: Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija.

Rakstiskajā sūdzībā ir jābūt atspoguļotam dalībnieka (vajadzības gadījumā) vārdam, uzvārdam, detalizētai adresei un tālruņa numuram, kā arī detalizētam sūdzības izklāstam. Sūdzības, kas tiks iesniegtas pēc iepriekš norādītā sūdzību iesniegšanas termiņa, netiks izskatītas.

Organizators sūdzības izskatīs 14 dienu laikā pēc to saņemšanas. Sūdzības tiks izskatītas Organizatora noteiktu trīs cilvēku sastāvā (turpmāk tekstā “Komisija”). Komisija saņemtās sūdzības vērtēs saskaņā ar šiem Noteikumiem, informācijas par Kampaņas dalībnieka atstāto komentāru un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

Ja rodas domstarpības par to pierādījumu derīgumu vai autentiskumu, kas apliecina dalību Kampaņā, Komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz Kampaņas noteikumiem, paraugiem un informāciju par to īpašībām, kas ļauj tos pārbaudīt.

Ja rodas strīds par to, vai pierādījumi par dalību Kampaņā ir ticami, Komisija pieņem lēmumu, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.

Komisijas lēmums par saņemto sūdzību būs galīgs un saistošs. Komisijas lēmums var attiekties uz šo Noteikumu mērķi un / vai jautājumiem, uz kuriem šie Noteikumi neattiecas.

Organizators par Komisijas lēmumu informēs attiecīgos dalībniekus, nosūtot ierakstītu pasta ziņojumu. Papildu tam, Organizatoram ir tiesības informēt dalībniekus par Komisijas lēmumu telefoniski.

 

9. CITI JAUTĀJUMI

Informācija, kas pieejama reklāmas materiālos, ir tikai informētībai.

Gadījumiem, kas nav minēti šajos Noteikumos, ir piemērojami Latvijā spēkā esošie normatīvie akti. Jebkuros jautājumos, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Piedaloties šajā Kampaņā, dalībnieki piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī piekrīt Organizatora lēmumiem, kas ir galīgi visos šīs Kampaņas gadījumos. Balva tiks izsniegta tikai tādā gadījumā, ja dalībnieks piekrīt šiem Noteikumiem.

Ja vien Noteikumos nav minēts citādāk, balvas nevar tikt aizstātas ar naudu vai jebko citu. Neizmantotas vai nepieprasītas balvas netiks kompensētas.

Noteikumu būtisku pārkāpumu vai to neievērošanas gadījumā, kā arī force majeure gadījumā Organizatoram ir tiesības jebkurā mirklī vienpusēji pārtraukt Kampaņu, paziņojot par to Coca-Cola Facebook lapā un mājaslapā.

 

Vairāk informācijas par šo Kampaņu var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru +372 5076713