NOTEIKUMI

Coca-Cola loterijai „EURO UEFA 2016”
Atļauja Nr. 4017

1.  ORGANIZĒTĀJS

Šo Coca-Cola 2016. gada preču loteriju „ EURO UEFA 2016” (turpmāk tekstā – „Preču loterija”) organizē Coca-Cola HBC Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40003108882, juridiskā adrese Ulbrokas ielā 40, Rīgā, LV-1021, tālruņa numurs 8000 2653 (turpmāk tekstā – „Organizētājs”). Preču loterija tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā – „Noteikumi”). Organizētājam ir tiesības grozīt vai mainīt Noteikumus, iepriekš saskaņojot ar Finanšu ministrijas pārraudzībā esošo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publicējot publisku paziņojumu valsts dienas laikrakstā un tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv.

2.  PREČU LOTERIJĀ IETVERTĀS PRECES

Preču loterijā tiek ietvertas šādas preces:

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta Orange un Sprite dzērieni 0,5l tilpuma plastmasas pudelēs ar attiecīgu Preču loterijas korķīti (turpmāk tekstā – „Loterijas preces”), kas nopirkti Latvijas teritorijā. Preču loterijas preču korķīši ir baltā krāsā, ar grafisku futbola bumbas attēlu un tekstu latviešu valodā „Katra 4.laimīgā” uz tā (turpmāk tekstā – „Loterijas korķītis”).

Laimējušo Loterijas korķīšu iekšpusē būs 3 dažādi simboli (turpmāk tekstā – Laimējušie Loterijas korķīši):

(a) pudeles grafisks attēls ar tekstu “0,5L” zem korķīša;

(b) futbola bumbas grafisks attēls zem korķīša;

(c) McDonald’s logo grafisks attēls zem korķīša.

 

 

Organizētājs piedāvā Preču loterijas ietvaros līdz 2 800 000 Loterijas preču. Aptuvenās izredzes laimēt ir 700 000 pret 2 800 000.

3. TIESĪBAS PIEDALĪTIES

Preču loterijā var piedalīties visas fiziskās personas, kuras ir vecākas par 12 gadiem un kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas teritorijā, izņemot Organizētāja un Preču loteriju apkalpojošās reklāmas aģentūras darbiniekus un citas personas, ko Organizētājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Preču loterijas apkalpošanu, kā arī šo personu tuvākos ģimenes locekļus.

4.  preču loterijas ilgums

Preču loterija „EURO UEFA 2016” ilgst no 2016. gada 15.aprīļa līdz 2016.gada 15.jūnijam.

Loterijas preces būs pārdošanā līdz 2016. gada 15.jūnijam vai arī līdz tās būs pieejamas tirdzniecības vietās (ja Loterijas preces beidzas pirms 2016.gada 15.jūnija).

Laimestus varēs saņemt līdz 2016. gada 15.jūlijam.

5.  PREČU LOTERIJAS TERITORIJA

Preču loterija tiek organizēta un veikta Latvijas teritorijā.

6.  NOTEIKUMI PAR PIEDALĪŠANOS PREČU LOTERIJĀ

a)   Lai piedalītos Preču loterijā, dalībniekam ir jānopērk Loterijas prece un jāpaskatās, vai Loterijas korķīša iekšpusē ir kāds no īpašajiem Laimējušā Loterijas korķīša simboliem.

b)   Laimētājiem jāsaglabā Loterijas korķītis ar Laimējušā Loterijas korķīša simbolu līdz laimesta saņemšanai.

7.   LAIMESTI

Preču loterijas laimestu fondu veido:

(a)  692 000 Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Fanta Orange vai Sprite 0,5l tilpuma dzērienu, ko iespējams saņemt gan 0,5l tilpuma plastmasas pudelē norādītajās mazumtirdzniecības vietās, gan 0,5l tilpuma papīra krūzē McDonalds’s restorānos (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 190 155,37);

(b)  3000 futbola bumbu, kas Laimētājiem tiks izsniegtas izpūstā veidā (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 10998,90);

(c)  5 000 McDonald’s restorānu kuponi 1 euro vērtībā (kopējā šajā punktā minēto laimestu vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 5 000,33).

Kopējā laimestu fonda vērtība, ieskaitot PVN, ir EUR 206 154,60 (turpmāk tekstā – „Laimesti”).

8. LAIMESTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZSNIEGŠANAS PRINCIPI

Loterijas preces var iegādāties mazumtirdzniecības vietās Latvijas teritorijā.

Laimestus var saņemt apmainot Laimējušos Loterijas korķīšus šādā kārtībā:

1. Dalībnieks ar Loterijas korķīti, kura iekšpusē ir pudeles grafiskais attēls un teksts „0,5L”, var saņemt Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange vai Sprite dzērienu 0,5l plastmasas pudelē. Laimestu var saņemt mazumtirdzniecības vietās, kuras iekļautas īpaši Preču loterijai sagatavotā sarakstā, kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv. Dalībniekam jāatdod Loterijas korķītis ar pudeles simbolu un tekstu „0,5L” apmaiņā pret Laimestu.

Loterijas korķīti ar pudeles grafisko attēlu un tekstu “0,5L” Dalībnieks var apmainīt arī pret 0,5l tilpuma papīra krūzi ar Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange vai Sprite dzērienu McDonald’s restorānos, kuru saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv.

2.  Dalībnieks ar Loterijas korķīti, kura iekšpusē ir:

(a) futbola bumbas grafisks attēls; vai

(b) McDonalds’ logo,

Laimestu var saņemt tikai McDonald’s restorānos, kuru saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.coca-cola.lv.

Dalībnieks viena pirkuma ietvaros var izmantot tikai 1 Loterijas korķīti ar McDonalds logo. Gadījumā, ja Dalībnieks izvēlas izmantot Laimējušos Loterijas korķīti apmaiņā pret pirkumu ar mazāku vērtību kā 1 euro, starpība netiks kompensēta.

Dalībniekam jāatdod Laimējušais Loterijas korķītis apmaiņā pret Laimestu.

9. PIETEIKUMU PĀRBAUDE

Lai saņemtu Laimestu, dalībniekam jāuzrāda Laimējušais Loterijas korķītis tādā kārtībā, kā norādīts šo Noteikumu 8. punktā.

Visus Loterijas korķīšus, kas nodoti Organizētājam vai personām, kuras Organizētājs iesaistījis Laimestu izsniegšanai, var pārbaudīt Organizētājs vai iesaistītās personas pēc saviem ieskatiem, un Loterijas korķīšus nepieņems, ja tie ir nesalasāmi, reproducēti, atdarināti, viltoti, koriģēti, bojāti vai jebkurā citā veidā mainīti, vai ja Preču loterijas uzlīmēs vai uz Loterijas korķīšiem ir mehāniskas vai citas kļūdas (turpmāk tekstā - „Korķīšu defekti”).

10. organizētāja atbildība

Drukas kļūdas vai Loterijas preces, ieskaitot Loterijas korķīti, nepareizības gadījumā The Coca-Cola Company, Organizētājs un to attiecīgie pārstāvji vai aģentūras neuzņemas nekādu atbildību. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Preču loterijā un Laimestu saņemšanu, sedz tikai Preču loterijas dalībnieki, un Organizētājs tos neatmaksā, izņemot, ja šajos Noteikumos norādīts citādi. Organizētājs un The Coca-Cola Company nav atbildīgs par jebkuru Laimestu nepiegādāšanu vai neizsniegšanu, ja tā iemesls ir Korķīšu defekti.

11. sūdzību izskatīšanas kārtība

Ikviena un visas sūdzības par Preču loteriju (īpaši tās sūdzības, kas ir saistītas ar Laimestu piešķiršanas veidu) dalībniekiem jāiesniedz rakstveidā līdz 2016. gada 15. jūlijam (ar pasta datuma zīmogu, kas ir noteicošais un jānorāda datums ne vēlāks kā 2016. gada 15. jūlijs), nosūtot uz šādu adresi: Ulbrokas ielā 40, Rīga, LV-1021, Latvija.

Rakstveida sūdzībā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pilna adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir), kā arī detalizēts sūdzības izklāsts un pamatojums. Pēc noteiktā termiņa beigām iesniegtās sūdzības netiek izskatītas.

Organizētājs izskata sūdzības 14 dienu laikā no to saņemšanas datuma. Sūdzības izskata komisija trīs personu sastāvā, ko ieceļ Organizētājs (turpmāk tekstā – „Komisija”). Komisija izskata dalībnieku iesniegtās sūdzības, balstoties uz šiem Noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.

Domstarpību gadījumā attiecībā uz Preču loterijas dalības apliecinājumu derīgumu vai īstumu Komisija pieņem lēmumu, balstoties uz Noteikumiem, Loterijas korķīša paraugu un uz informāciju par tā pārbaudāmajām īpašībām.

Komisijas lēmumi attiecībā uz dalībnieku iesniegtajām sūdzībām tiek sniegti rakstveidā.

Komisijas lēmums attiecībā uz dalībnieka iesniegto sūdzību ir galīgs un saistošs. Komisijas lēmums var attiekties uz Noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav ietverti Noteikumos.

Organizētājs paziņo dalībniekiem par Komisijas lēmumu, nosūtot pa pastu ierakstītu vēstuli. Turklāt Organizētājam ir tiesības paziņot dalībniekam par Komisijas lēmumu arī pa tālruni.

12. DAŽĀDI

Visos jautājumos, kurus neregulē šie Noteikumi, tiek piemērotas Latvijas likumu normas. Jebkuros jautājumos, kurus nenosaka šie Noteikumi, Organizētājs ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu, balstoties uz likumiem un šiem Noteikumiem.

Piedaloties šajā Preču loterijā, dalībnieki piekrīt ievērot un pildīt šos Noteikumus un Organizētāja lēmumus, kuri ir galīgi visos ar Preču loteriju saistītajos jautājumos. Laimests tiks izsniegts tikai tiem dalībniekiem, kuri ir ievērojuši šos Noteikumus.

Ja vien Noteikumos nav noteikts citādi, Laimesti nav saņemami naudā vai apmaināmi pret citiem priekšmetiem. Neizmantoto vai nepieprasīto Laimestu vērtība netiks atlīdzināta.

Noteikumu būtiska pārkāpuma vai to ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem Organizētājam ir tiesības vienpusēji atcelt Preču loteriju jebkurā tās posmā, par to paziņojot, kā aprakstīts šo Noteikumu 1. punktā.

Papildu informāciju par Preču loteriju dalībnieki var saņemt, zvanot pa tālruni 8000 2653 vai apmeklējot tīmekļa vietni: www.coca-cola.lv. Ar pilnu šo Noteikumu tekstu var iepazīties, apmeklējot tīmekļa vietni www.coca-cola.lv.

 

__________________

Konstantin Chukchukov

Coca-Cola HBC Latvia

Pilnvarotā persona