Lietošanas noteikumi

1. Jūs piekrītat ievērot šos nosacījumus, izmantojot mājaslapu
Uz piekļuvi mājaslapai un tās izmantošanu attiecas šie izmantošanas nosacījumi un spēkā esošie likumi un noteikumi. Atverot šo lapu un lietojot to, jūs pilnībā piekrītat šiem izmantošanas nosacījumiem un atzīstat, ka šajā jomā tie aizvieto visas citas vienošanās starp jums un uzņēmumu The Coca-Cola Company. Ja pilnībā nepiekrītat izmantošanas nosacījumiem, lūdzu, aizveriet lapu.

2. Satura autortiesības
Lapa un tās saturs, tostarp visi teksti un attēli, bet ne tikai ("Saturs") un to autortiesības pieder uzņēmumam The Coca-Cola Company vai citiem, un visas tiesības ir aizsargātas, ja vien nav norādīts citādi. Jebkurš saturs, kurš ir preču zīme, logo vai pakalpojumu zīme ir reģistrēta vai nereģistrēta uzņēmuma The Coca-Cola Company preču zīme. Jebkura satura izmantošana citiem mērķiem nekā norādīts izmantošanas nosacījumos, bez rakstiskas satura īpašnieka atļaujas ir stingri aizliegta. Jums arī ir darīts zināms, ka uzņēmums The Coca-Cola Company ir gatavs pilnā mērā izmantot visas intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības, tostarp ierosinot krimināllietu.

3. Lapas izmantošana
Uzņēmums The Coca-Cola Company atļauj izmantot lapu šādā veidā:
• bez rakstiskas uzņēmuma The Coca-Cola Company atļaujas nedrīkst izplatīt, modificēt, kopēt, pārraidīt, eksponēt, atkārtoti izmantot, reproducēt, publicēt, licencēt, izmantot atvasinātu darbu radīšanai, nodot, pārdot vai citādi izmantot lapas saturu;
• aizliegts izmantot lapu, lai publicētu vai pārsūtītu jebkādus aizskarošus, draudīgus, nepatiesus, maldinošus, apvainojošus, uzmācīgus, apmelojošus, neslavu ceļošus, vulgārus, piedauzīgus, skandalozus, uzbudinošus, pornogrāfiskus vai zaimojošus materiālus vai materiālus, kas varētu radīt vai provocēt rīcību, kas uzskatāma par kriminālnoziegumu, ir pamatā civillietas ierosināšanai vai citādi pārkāpj jebkuru likumu. Uzņēmums The Coca-Cola Company sadarbosies ar likumsargājošām iestādēm vai tiesu varu, kas lūgs vai pieprasīs uzņēmumam The Coca-Cola Company izpaust šādas informācijas vai materiālu izplatītāju identitāti;
• aizliegts izmantot lapu reklāmas vai komerciālos nolūkos.

4. Paziņojums par konfidencialitāti, kas attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar www.coca-cola.lv.
Uzņēmums The Coca-Cola Company apņemas izmantot visu veidu personas datus (piemēram, jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), kas ar elektroniskā pasta starpniecību vai citā veidā tiek nosūtīti uz lapu, saskaņā ar lapas Paziņojums par konfidencialitāti politiku. Visi pārējie paziņojumi vai materiāli, kas tiek nosūtīti uz lapu, piemēram, jautājumi, komentāri, ierosinājumi un tamlīdzīgi, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un bez īpašuma tiesībām.
5. Atruna par garantijām
VISA INFORMĀCIJA VAR TIKT MAINĪTA UN TIEK NODOTA JUMS, KĀDA TĀ IR, BEZ NEKĀDA VEIDA IZPAUSTĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IETVEROT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEPRASĪTĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI NEPĀRKĀPŠANU.
Lūdzam ņemt vērā, ka dažās jurisdikcijās netiešo garantiju izslēgšana var nebūt atļauta, tāpēc daži no minētajiem izņēmumiem uz Jums var neattiekties. Neierobežojot iepriekš minēto, uzņēmums The Coca-Cola Company negarantē un neparedz, ka satura lietošana neradīs nevienas trešās puses tiesību pārkāpšanu, vai ka saturs būs precīzs, pilnīgs vai attiecīgajam brīdim atbilstošs. Bez tam attiecībā uz jebkāda veida diskusijām, čatiem, paziņojumiem, informācijas pārsūtīšanu, ziņojumu dēļiem un tamlīdzīgiem materiāliem, kas var būt lapā, uzņēmums The Coca-Cola Company neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par aizskarošiem, draudīgiem, nepatiesiem, maldinošiem, apvainojošiem, uzmācīgiem, apmelojošiem, neslavu ceļošiem, vulgāriem, piedauzīgiem, skandaloziem, uzbudinošiem, pornogrāfiskiem vai zaimojošiem materiāliem vai materiāliem, kas varētu radīt vai provocēt rīcību, kas uzskatāma par kriminālnoziegumu, ir pamatā civillietas ierosināšanai vai citādi pārkāpj jebkuru likumu un atrodas jebkurā lapas vietā.

6. Atruna par saistībām
LIETOJOT LAPU, JŪS UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR IESPĒJAMIEM RISKIEM. NE UZŅĒMUMS THE COCA-COLA COMPANY, NE TĀ MEITASUZŅĒMUMI, FILIĀLES, AMATPERSONAS VAI DIREKTORI, NE ARĪ TĀ AĢENTI VAI JEBKURA CITA LAPAS VEIDOŠANĀ, PRODUCĒŠANĀ VAI TEHNISKAJĀ NODROŠINĀŠANĀ IESAISTĪTĀ TREŠĀ PUSE NAV ATBILDĪGA PAR TIEŠU, NETIEŠU, REPRESĪVU, NEJAUŠU, TĪŠU, IZRIETOŠU VAI CITU BOJĀJUMU, KO IZRAISĪJUSI VAI CITĀ VEIDĀ PROVOCĒJUSI ŠĪS LAPAS VAI TĀS SATURA LIETOŠANA. Lūdzam ņemt vērā, ka dažās jurisdikcijās noteiktu bojājumu izslēgšana var nebūt atļauta, tāpēc daži no minētajiem izņēmumiem uz Jums var neattiekties.

7. Saites uz trešo pušu lapām
Lapā var būt saites uz lapām, kuras pieder vai kuru pārvaldītājas ir citas puses, nevis uzņēmums The Coca-Cola Company. Saites ir paredzētas tikai jūsu ērtībām. Uzņēmums The Coca-Cola Company nav atbildīgs par šo lapu saturu, konfidencialitātes politiku vai drošību, un nekontrolē to. Neierobežojot iepriekš minēto, uzņēmums The Coca-Cola Company īpaši atsakās no atbildības, ja šādas lapas:
• pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības;
• nav atbilstošas paredzētajam mērķim;
• nenodrošina atbilstošu drošību;
• satur vīrusus vai citus postošus objektus;
• ir apmelojošas vai neslavu ceļošas.
Tāpat uzņēmums The Coca-Cola Company nav saistīts ar šo lapu saturu vai tajās pieejamajiemizstrādājumiem vai pakalpojumiem. Ja atverat šādu lapu vai lapas, Jūs darāt to uz savu atbildību un bez uzņēmuma The Coca-Cola Company atļaujas.

8. Eksporta kontrole
Uz programmatūru un citiem materiāliem šajā lapā var attiekties Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontrole. Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontroles likumdošana aizliedz eksportēt noteiktus tehniskos datus un programmatūru uz noteiktām teritorijām. No šīs lapas nedrīkst lejupielādēt vai eksportēt nekādu programmatūru:
• uz Kubu, Irāku, Lībiju, Ziemeļkoreju, Irānu, Sudānu, Sīriju vai citām valstīm, ar kurām Amerikas Savienotajām Valstīm ir tirdzniecības aizliegums (vai šo valstu pilsoņiem vai iedzīvotājiem); kā arī jebkurai personai, kas ietverta Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas īpašajā sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta sarakstā.
Uzņēmums The Coca-Cola Company neatļauj veikt nekādas programmatūras vai tehnisko datu lejupielādi vai eksportēšanu no lapas ne uz vienu jurisdikciju, ko aizliedz Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumdošana.

9. Nosacījumu pārskatīšana
Uzņēmums The Coca-Cola Company var jebkurā brīdi bez brīdinājuma mainīt lietošanas nosacījumus, koriģējot šo paziņojumu. Šādas izmaiņas jums ir saistošas, tāpēc laiku pa laikam jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu spēkā esošos lietošanas nosacījumus.

10. Likumdošana un jurisdikcija
Lietošanas nosacījumi un lapas lietošana ir pakļauta ASV Džordžijas štata likumdošanai. Visas domstarpības, kas radušās no vai ir saistītas ar šiem lietošanas nosacījumiemvai lapu, uz kuru tie attiecas, tiks risinātas ASV Džordžijas štata Fultonas apgabala vispārīgās jurisdikcijas tiesās.